ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำหน้าที่แนะนำวิเคราะห์การลงทุนและดำเนินแผนธุรกิจ

เราเป็นผู้นำทางด้าน ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ มีข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเราสามารถให้คำปรึกษาแนะนำกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และจัดทำรายงานด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทีมที่ปรึกษาสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ขยานฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยแนะนำเจ้าของที่ดิน ผู้พัฒนาโครงการ นักลงทุน บริษัทและองค์กรมหาชน ให้บริการ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ วิชาการแก่มวลสมาชิก โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และมีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน การศึกษาตลาด และผลตอบแทนจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

1. ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมการขาย การตลาด ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ และธุรกิจตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ภายในองค์กร ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน “พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน” ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำในแต่ละปัญหาได้รับการวิเคราะห์ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในทุกมุมมองและทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งสำคัญกับอนาคต นักลงทุนกลุ่มทุนต่างๆ มีความสนใจการเข้ามาในอุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การทำตลาดและการจัดการของโครงการพัฒนาต่างๆ แม้มีพื้นฐานอยู่บ้างแต่ในบางครั้งก็ยังประสบกับปัญหาในทกช่วงของการดำเนินธุรกิจ

2. ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่ดำเนินงานตามแผน ทั้งการวิเคราะห์การเริ่มต้น การสร้างจุดแข็งของโครงการ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการตลาด การวิเคราะห์สถานที่ การศึกษาตลาด การทำการขาย โดยมากมักจะมาหาตัวแทนขายกันทีหลัง การศึกษาการนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงที่สุด และดีที่สุด จะทำให้เมื่อต้องพบกับคู่แข่งซึ่งเป็นโครงการในบริษัทขนาดใหญ่ การศึกษาความเป็นไปได้ จะเสียเปรียบความสามารถในการแข่งขันที่ไม่ถูกวางแผนมาตั้งแต่ต้น แผนแม่บท และให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงการ จากปัญหาข้างต้นเราจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วม ลดความเสี่ยง สร้างจุดแข็ง ข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้กับโครงการของ ผู้ลงทน เราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยในการร่วมเริ่มต้นให้ถูกต้อง ยกเว้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ สร้างฐานข้อมูลของเราขึ้นเอง มีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างความสามารถในแข่งขัน

3. ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำแผนงาน ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนระดับโลก ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรมจากฝ่ายตัวแทนของบริษัท สามารถเป็นสื่อกลางในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจในเมืองไทยค่อนข้างไปในทิศทางที่ดี นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังมาจากการลงสำรวจภาคสนามโดยนักวิจัยของเรา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการลงทุนด้านอื่นๆ ของประเทศไทย ยังคงโตอย่างต่อเนื่อง และการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง การขยายสาขาไปทั่วประเทศ และตั้งเป้าที่จะก้าวสู่ บริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เพื่อทำให้พวกเราสามารถนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับสากลแห่งแรกที่เปิดให้บริการในกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาและเติบโตจนเป็นผู้นำในด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย

4. ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่จัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนในการซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท และให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนการประเมินผลที่ครอบคลุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ รวมถึงการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การวิจัยตลาด และการประเมินราคาทรัพย์สิน ข้อมูลล่าสุดของการตลาด และรายละเอียดจากการวิเคราะห์จากรายงานการวิจัย ยังให้บริการในด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์และบริหารการตกแต่งพื้นที่ภายในด้วยมาตรฐานระดับสากล ข้อมูลการศึกษาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เราสร้างทีมงานซึ่งมีทักษะที่หลากหลายเพื่อทำงานร่วมกันในแต่ละโครงการ ทำให้ลูกค้าของเราสามารถคาดการณ์แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรพย์ในอนาคต

5. ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่สรุปผลการดำเนินงาน ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ด้วยเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ของเราเอง ทำให้เข้าถึงข้อมูลทั้งในประเทศและทั่วโลกได้ทันที และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งมีส่วนในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า และทำให้บริษัทสามารถที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการแข่งขันกับคู่แข่ง นำเสนอบริการและอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ เราเปิดโอกาสให้คุณ ด้วยตำแหน่งงานที่มีความหลากหลาย การให้บริการของเราสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อย ระดับท้องถิ่นหรือระดับสากล งานที่จะทำให้คุณสามารถเจริญก้าวหน้าในระดับประเทศและระดับโลก การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายจะสามารถทำให้บุคคลากร

ดังนั้นทีมงาน ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงมีการวางแผนและกำหนดมาตราการเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเทียบเท่าสากล ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงทีและเห็นผลได้ชัดเจน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย มีการพัฒนาในการทำงานและประสบความสำเร็จ มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ในทุกตำแหน่งในองค์กร พวกเราสนับสนุนความคิดใหม่ๆ การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และให้โอกาสแก่พนักงานในบริษัทในการแสดงความคิดใหม่ๆ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยว ให้ตรงกับความต้องของลูกค้า พวกเราจะไม่เพียงแต่รอดูว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมจะไปในทิศทางใด